ASZF

Általános Szerződési Feltételek


 1. 1. Általános információk:

A jelen általános szerződési feltételek a Bori-Hócza Bt. szerződéseihez kapcsolódnak, a Bori-Hócza Bt. által forgalmazott termékek, rendszerek és szolgáltatások átadásának és átvételének, a termékek/szolgáltatások ellenértéke megfizetésének szabályaira terjednek ki.

Név: Bori-Hócza Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Cím: 2030 Érd, Kerékgyártó u. 28.

Adószám: 27947188-2-13

Cégjegyzék szám: Budapest Környéki Törvényszék, mint cégbíróság, Cg.: 13-06-072886

Bankszámlaszám: Opt Bank 11742173-260047340

Elektronikus elérhetőség: www.redony-napellenzok.hu,

E-mail cím: redony.napellenzok@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36-30-462-0092, (továbbiakban: Vállalkozás)

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF feltételeinek bárminemű megsértése esetén a szerződést érvénytelennek tekintse, annak további jogi következményeitől magát mentesítse.

 1. 2. Általános és Értelmező Rendelkezések:

Ajánlati kötöttség: a Vállalkozás 10 napos ajánlati kötöttséget vállal az ajánlatának a Megrendelő részére való elektronikus elküldését követően, amennyiben a megadott méretek, paraméterek a valóságtól jelentősen nem térnek el.

Az ajánlat normál szerelési viszonyok mellett érvényes, nem tartalmazza pl.: állványozás költségét vagy bárminemű munkagép költségét.

Szolgáltatás díja: Az egyes termékek vételára, a megadott műszaki tartalommal, a megrendelőlapon feltüntetett mennyiség és termékspecifikus (szín, hajtásoldal, kezelés, elektronika stb.) leírásokban foglalt módon, valamint a telepítés és szállítás költségével együttesen.

Tulajdonjog fenntartás: A Vállalkozás a szállított termékeken fennálló tulajdonjogát a vételár és valamennyi szolgáltatás díjának és a szerződéssel kapcsolatos valamennyi költség teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Azon termékeknek a beépítés helyéről történő elszállíthatóságát, amelyeknek a tulajdonjogát nem szerezte meg, a Megrendelő többletköltsége, az kizárólag a Megrendelőt terheli.

 1. 3. Teljesítési és pénzügyi alapfeltételek:

Szerződés létrejötte: Vállalkozási szerződésnek a Vállalkozás és a Megrendelő által aláírt, dátummal ellátott, ezáltal elfogadott, a Vállalkozás által elkészített megrendelés és/vagy elektronikus visszaigazolás tekinthető.

A Vállalkozás szóbeli megrendelést nem fogad el.

Megrendelésnek minősül a Vállalkozás árajánlatának a Megrendelő részéről történő írásos visszaigazolása (szerződés vagy megállapodás), valamint az árajánlatban szereplő termékek, rendszerek vagy szolgáltatások ellenértékének előlegként való megfizetése a következők szerint:

 • 200 000 Ft-ot meg nem haladó megrendelése esetén az előleg mértéke 50%,
 • 200 000 Ft feletti megrendelés esetén az előleg mértéke 60%.

Ezek megtörténte után a Vállalkozás írásban visszaigazolja a megrendelést, megjelölve annak szállítási határidejét. A Megrendelésben szereplő termékek vagy rendszerek ellenértékének maradéka azok átvételekor esedékes, Vállalkozó szerződésszerű teljesítésekor.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelés és az átvétel (szerződésszerű teljesítés) közötti időszak alatt megrendelését visszavonja, úgy a Vállalkozás az alábbi kötbér rendszert alkalmazza:

 • 2 munkanapon belüli lemondás esetén az előleg 60%-a visszafizetésre kerül
 • 2 munkanapon túli lemondás esetén az előleg nem kerül visszafizetésre.

Amennyiben a Vállalkozás hibájából vagy hanyagságából a Megrendelés teljesítése meghiúsul, úgy a Vevőt az előleg jegybanki alapkamattal növelt összege illeti meg. A Megrendelő ilyen esetben további kötbér érvényestésére nem jogosult. Garanciális visszatartást a Vállalkozás nem fogad el.

Késedelmes fizetés jogkövetkezményei: Késedelmes fizetés esetén a késedelem idejére a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozó részére a vételár megfizetésével együtt.

 1. 4. A szerződés módosítása:

A 3. pont szerint létrejött szerződés módosítása megrendelés módosítással történhet, kizárólag írásban, a gyártásba adás és a Megrendelés Visszaigazolás dokumentum visszaküldése előtt, a módosítás műszaki és pénzügyi vonatkozásainak dokumentálásával, és az 3. pont szerinti aláírásával. Amennyiben a Megrendelő legkésőbb a megrendelés visszaigazolásán nem jelzi a módosítási szándékát, annak beérkezése után a Vállalkozás semmilyen módosítást nem tud elfogadni, kizárólag egy újabb szerkezet rendelésével. Ebben az esetben mindkét termék árát meg kell fizetni.

Pótmegrendelés:A Pótmegrendelés minden esetben új megrendelésnek minősül, amelyről külön írásos megrendelés szükséges. Elszámolása, határideje egyedileg kerül meghatározásra függetlenül az eredeti (alap) szerződéstől.

 1. 5. A megrendelés teljesítése:

Beépítés:A Vállalkozás a Megrendelővel kötött vállalkozási szerződés alapján vállalja a Megrendelő által kért termékek beépítését. A Vállalkozás a megrendelőlap alapján csak akkor tudja a beépítést megkezdeni, ha ahhoz a Megrendelő a megfelelő munkaterületet biztosítja. A munkaterület megfelelőségét mindig az elvégzendő egyedi munka jellege határozza meg.

Kötbér: A kötbér egy, a megrendelés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére kikötött pénzösszeg, ami szerződésszegés esetén kártérítésként szolgál a Megrendelő fél részére. Késedelmes teljesítési kötbér a mindenkori megrendelés nettó összegének 2%-a, maximum 2500.-HUF/ nap.

Helyszíni felmérés: Külön kérésre, ha a beépítést, mint szolgáltatást is megrendelik, az árnyékolók műszaki paramétereinek gyártása előtti pontosítása végett egyszeri díjmentes felmérést végez a Vállalkozás.

A beépítés a következőket tartalmazza: Egyszeri kiszállási díjat, a beépítéshez szükséges segédanyagokat, a szerkezetek szakszerű rögzítését és beszabályozását, 2,5 m-es szerelési magasságig. 2,5 m-es magasság felett történő szerelés esetén állvány szükséges, melynek díját a beszerelési díj nem tartalmazza, azt a Megrendelőnek kell viselnie.

Amennyiben a beépítés helyszínén jut a Vállalkozás tudomására, hogy a szerelési feltételek eltérnek attól, amelyet a Megrendelő jelzett (pl.: alpin technika, állványzat, emelődaru stb.) az ismételt kiszállási költség a Megrendelőt terheli.

Ha a Vállalkozás az elkezdett munkálatokat a Vállalkozásnak fel nem róható okok miatt nem tudja befejezni, az ebből a helyzetből adódó következmények (többletköltségek, határidő módosulása, stb.) Megrendelőt terhelik.

A beépítés díja kőműves és egyéb javítási munkákat nem tartalmaz. Elektromos hajtású szerkezetek esetén a Vállalkozás tesztüzemelést és finombeállítást végez. Nem tartalmazza a beépítés: - az elektromos hálózat tervezését és kivitelezését, szerkezetek hálózatra történő végleges csatlakoztatását. Ezt a Vállalkozás külön megállapodás és díjazás ellenében végezi el a Megrendelőnek. Elektromos hajtások hálózatra kötése a Vállalkozás által biztosított motorok csomagolásában megtalálható leírás szerint kötelező. Ettől eltérően rákötött szerkezetekre a Vállalkozás jótállást nem vállal.

A termék átadás - átvétele: a Megrendelő vagy az általa megbízott képviselő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a munka hiánytalan, hibamentes, I. osztályú minőségben történt elvégzését.

 1. 6. Vis Major:

Amennyiben a Vállalkozás által vállalt kötelezettségek teljesítése rendkívüli időjárási, természeti körülmények, vagy olyan rendkívüli társadalmi, gazdasági körülmények miatt, amelyek a gazdasági életet, termék előállítást, üzletvitelt, életvitelt akadályozzák, késedelmesen vagy nem történik meg, úgy ezért a Vállalkozás nem felel.

 1. 7. Szavatosság, jótállás:

1. A Vállalkozás szavatossági és jogszabályon alapuló kötelező jótállási kötelezettségére a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

2. A beépítési útmutató szerint szakszerűen beépített termékekre a Vállalkozás a megrendelés időpontjában érvényben lévő termékkatalógusban, illetve a Megrendelőlapon megadott jótállási és szavatossági időtartamokat biztosítja. A motorok esetében a jótállás időtartama 5 év, egyéb termékek esetében a jótállás időtartama 2 év. A termékekre vonatkozó jótállási idő kezdete az a nap, amikor Megrendelő vagy az érdekkörében eljáró harmadik személy a termékek szállítólevelét, illetve szerelés esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírják. A Vállalkozó termékei ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer keretein belül készülnek, CE jelöléssel (EU-s minősítéssel) rendelkeznek. Nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás vagy beépítés, erőszakos külső behatás, kőműves munkálatok során előforduló koszolás, sérülés, elemi kár okozta sérülés, vagy a szerkezet illetéktelen megbontása esetén a jótállás nem érvényesíthető.

A Vállalkozás nem vállal jótállást az eszközök működéséhez kapcsolódó berendezésekre, munkákra, amennyiben azokat nem a Vállalkozás telepítette, illetve végezte. A Vállalkozás automatikusan mentesül a jótállási kötelezettségek alól, amennyiben a telepített berendezéseket, eszközöket bárki - nem a Vállalkozás által megbízott személy - megbontja, illetve bármilyen beavatkozást, vagy beavatkozásra, szerelésre utaló tevékenységet végez.

Garancia: A Vállalkozás a megrendelőlapon feltüntetett időtartamra vállal garanciát, aminek kezdete, az átadás-átvétel dátumával egyezik meg. A Garancia időn belül a Megrendelő köteles írásban (elektronikus úton is lehetséges) tájékoztatni a Vállalkozást a javítási igényről. A Vállalkozás a jogszabályi előírásoknak megfelelően, köteles azt kivizsgálni, orvosolni 21 naptári napon belül. A Garanciális időszakon belül, a vállalkozás térítésmentesen biztosít alkatrészt, szerelési segédanyagokat, munkadíj nélkül.

Amennyiben a felek közöttük felmerült vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján nem tudják rendezni, úgy jogvitájuk eldöntésére az ügyértéktől függően alávetik magukat a Megyei Bíróság illetékességének.

Megrendelő az ASZF tartalmát a megrendelőlap aláírásával elfogadja!

Szeretnél kapcsolatba lépni velünk?